Khi báo cáo sự lạm dụng dịch vụ, hãy nêu càng cụ thể càng tốt. Cung cấp các URL trực tiếp vi phạm nội dung cũng như bất kỳ thông tin nào khác có thể có liên quan, để chúng tôi có thể có hành động phù hợp trong thời gian sớm nhất.(Lưu ý: Một số nhà cung cấp email miễn phí có thể chặn thư của chúng tôi, do vậy chúng tôi có thể không đáp lại.)
© 2019 xtgem.com